Những vấn đề khó khăn nhất để giải quyết cho các nhà khai thác kinh tế trên việc áp dụng luật và các quy định và các mối quan hệ của họ với chính quyền nào.
Audivitis mang kiến thức của ông về chính phủ và những nơi quyền lực để tạo điều kiện quan hệ, làm rõ những vấn đề cần được giải quyết và dẫn bạn đến một giải pháp có lợi nhuận và bền vững.
Lời khuyên: Đừng chờ đợi cho đến khi ngọn lửa đã cháy nhà để gọi cho sở cứu hỏa, không ném bạn trong tố tụng trước khi cập nhật.
tiếp xúc

Hòa giải cho các cá nhân Việt ở Pháp
Không thể có được sự hài lòng trong các quyền của mình để các cơ quan công cộng, bạn bị mất sự phức tạp của việc quản lý di sản hoặc chi phí cuộc đình di sản.
Audivitis thành lập các cơ sở pháp lý cho các quyền của mình, có cổ phần lợi thế bất lợi và hướng dẫn bạn hướng tới đáp ứng các quyền của mình.
Mẹo: luôn luôn giữ biên bản về hành vi làm tan chảy hoặc bôi pháp luật hiện tại hay tương lai của bạn.
tiếp xúc